Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

czwartek, 17 luty 2022 11:47

Dodatkowe 3 mln zł wsparcia dla Miasta Jasła

IMG 0718Miasto Jasło otrzymało 100 procent dofinansowania w kwocie 2,95 mln zł na opracowanie dokumentacji dotyczących kluczowych obszarów dla rozwoju miasta.


Dokumenty te będą powiązane z zadaniami, które miasto realizuje w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom” wartego 16 mln zł.

Z otrzymanych środków przygotowanych zostanie sześć opracowań dotyczących: komunikacji, mieszkalnictwa, kultury, turystyki i sportu, jakości usług publicznych oraz pomocy społecznej w zakresie wsparcia osób nieuleczalnie chorych. Przygotowana dokumentacja posłuży do aplikowania o fundusze w ramach nowego okresu programowania w latach 2021-2027.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zostanie przygotowane:

Studium komunikacyjne dla Miasta Jasła
Opracowanie miejskiej polityki mieszkaniowej
System zarządzania rozwojem miasta
Strategia przemysłu czasu wolnego
Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaśle – przygotowanie dokumentacji
Wzmocnienie usług publicznych

Studium komunikacyjne dla Miasta Jasła, które będzie stanowić podstawę do:

– zwiększenia dostępności komunikacyjnej miasta,

– wypracowania kierunków rozwoju infrastruktury drogowej miasta,

– likwidacji barier rozwojowych miasta,

– wzrostu spójności terytorialnej

Termin zakończenia opracowania: I kwartał 2023 r.

Opracowanie miejskiej polityki mieszkaniowej, wspartej badaniami rynku, ukierunkuje działania Miasta Jasła na realizację zadań zapewniających dostępność mieszkań, uwzględniając zmiany demograficzne, zmiany potrzeb społecznych, jak również zmiany klimatyczne, a dodatkowo utworzy hierarchię celów oraz określi sposób ich realizacji.

Termin zakończenia opracowania: IV kwartał 2022 r.

System zarządzania rozwojem miasta:1 etap – opracowanie dokumentacji analitycznej systemu zarządzania rozwojem miasta i usługami miasta Jasła; 2 etap – inwentaryzacja zieleni miejskiej i cyfryzacja dokumentów planistycznych.

Opracowanie kompleksowej dokumentacji bazodanowej, dzięki której w dalszym etapie będzie możliwe stworzenie systemu zarządzania rozwojem miasta; cyfryzacja dokumentów planistycznych Miasta Jasła zgodnie z obligującymi do tego przepisami prawa; pozyskanie danych, których Miasto nie posiada w zakresie zieleni miejskiej poprzez jej cyfrową inwentaryzację.

Termin zakończenia prac: I kwartał 2023 r.

Strategia przemysłu czasu wolnego

– zinwentaryzowanie aktualnej oferty czasu wolnego (ofertę instytucji miejskich oraz podmiotów niepublicznych),

– zinwentaryzowanie niewykorzystanych rekreacyjnie przestrzeni miejskiej,

– określenie deficytów/luk ofertowych,

– analizę przyczyn braku aktywności ofertowej na niewykorzystanych, a przystosowanych do tego celu powierzchniach miejskich

– wnioski i rekomendacje

Termin zakończenia opracowania: IV kwartał 2022 r.

Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaśle – przygotowanie dokumentacji

Zapotrzebowanie na miejsce w zakładzie jest bardzo duże, na tę chwilę na miejsce oczekuje ok. 50 osób i liczba ta z roku na rok rośnie. W tym celu niezbędne jest opracowanie nowej dokumentacji technicznej rozbudowy zakładu. Problem braku dostępu do tego rodzaju usług opiekuńczych został zdiagnozowany w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła jako jeden z kluczowych problemów.

Termin zakończenia: I kwartał 2023 r.

Wzmocnienie usług publicznych

– opracowanie diagnozy stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w Jaśle

– opracowanie diagnozy sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych

– przeprowadzenie diagnozy kapitału intelektualnego Jasła

– opracowanie Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych w Jaśle

Termin zakończenia opracowania: I kwartał 2023 r.
Wartość przyznanych środków w Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wynosi: 2 951 394,45 zł (dofinansowanie wynosi 100% z czego: 85% Fundusz Spójności i 15% budżet państwa.

UMJ

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas