Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

wtorek, 23 luty 2016 14:46

LO w Nowym Żmigrodzie przekazane stowarzyszeniu ,,Kopernik"

Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie przekazane stowarzyszeniu ,,Kopernik"Z dniem 1 września 2016 r. stowarzyszenie „Kopernik”, działające w Nowym Żmigrodzie, stanie się organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie.Dzięki temu szkoła w dalszym ciągu będzie funkcjonować w dotychczasowym kształcie - pozostaje bezpłatna i ogólnodostępna, młodzież nadal uczy się w tej samej szkole, nauczyciele mogą zachować dotychczasowe miejsca pracy, samorząd nie traci wpływu na przekazaną szkołę, organ prowadzący nie może zlikwidować przekazanej szkoły, a jedynie oddać ją z powrotem samorządowi.
Radni na Sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 23 stycznia 2016 r. przyjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie. Pozwoli to na przejęcie do prowadzenia szkoły, z dniem 1 września 2016 r., Stowarzyszeniu „Kopernik”, działającemu przy LO w Nowym Żmigrodzie.
Przyjęcie uchwały o likwidacji LO w Nowym Żmigrodzie rozpoczyna procedurę przekazania szkoły i nie oznacza jej zamknięcia, jest jedynie wymogiem formalnym zmierzającym do przekazania prowadzenia jednostki stowarzyszeniu. Ze względów organizacyjnych nic się nie zmieni, szkoła ta nadal będzie funkcjonowała. Słowo „likwidacja” musiało zostać użyte ze względów prawnych, gdyż prawo oświatowe takie określenie wymusza. Szkoła ta nadal będzie istniała, pozostanie szkołą publiczną. Uczniowie pozostaną w tym samym budynku, w tych samych klasach. Jeśli chodzi o nauczanie również nic się nie zmieni. Nadzór nad jakością nauczania w niej nadal sprawował będzie kurator oświaty. Właścicielem budynku pozostaje nadal samorząd.

Porozumienie powiatu jasielskiego ze stowarzyszeniem ,,Kopernik"
Przejęcie szkoły przez stowarzyszenie nie wiąże się z żadnymi zmianami dla uczniów, ponieważ Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie nadal pozostanie publiczną szkołą bezpłatną dla ucznia.
W przypadku placówek z małą liczbą uczniów problemem jest to, że subwencja nie pokrywa w wystarczającym stopniu kosztów prowadzenia szkoły i samorząd dokłada zbyt duże kwoty. Jeżeli prowadzenie szkoły przejmuje stowarzyszenie, zazwyczaj koszty te zamykają się w kwocie subwencji. Wiąże się to z koniecznością stosowania przez samorządy Karty Nauczyciela, która nie obowiązuje stowarzyszeń.
Od kilku lat Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie miało problemy z naborem. Nie udało się dokonać elektronicznego naboru do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie na rok szkolny 2015/2016 w pierwszym terminie. Wolę podjęcia tu kształcenia wyraziło 16 kandydatów. Zarząd Powiatu, uwzględniając prośbę Dyrektora LO w Nowym Żmigrodzie oraz przedstawicieli Stowarzyszenia „Kopernik”, zajął stanowisko, aby kwestię akceptacji oddziału liceum przesunąć do dnia 10 lipca 2015 r. Zarząd stał na stanowisku, że oddział zostanie utworzony, jeżeli liczba chętnych do podjęcia nauki wyniesie co najmniej 25 uczniów.
W drugim naborze Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie również nie osiągnęło wymaganej liczby chętnych do utworzenia oddziału - jedynie 19 uczniów wyraziło wolę podjęcia nauki w tej szkole. Mimo iż oddział nie osiągnął wymaganego minimum (25 uczniów), Zarząd Powiatu zadecydował o utworzeniu klasy, biorąc pod uwagę wniosek Stowarzyszenia „Kopernik”, które wyraziło chęć przejęcia prowadzenia tej szkoły od 1 września 2016 r.
Stowarzyszenie „Kopernik” jeszcze w lipcu 2015 r. zadeklarowało gotowość prowadzenia szkoły przez stowarzyszenie od 1 września 2016 r. Stowarzyszenie „Kopernik” i Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie, potwierdzając wcześniejszą deklarację, podjęły już uchwały intencyjne w sprawie przejęcia do prowadzenia szkoły przez stowarzyszenie od roku szkolnego 2016/2017.

W związku z dobrymi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem Zespołu Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych, Zarząd Powiatu przychylił się wstępnie do zamiaru przejęcia żmigrodzkiego liceum przez Stowarzyszenie. Z aprobatą do tego pomysłu odniósł się także Wójt Gminy Nowy Żmigród.
Przyjęcie na sesji stosownych uchwał - w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie oraz funkcjonującego przy nim internatu – jest wymogiem formalnym niezbędnym do przekazania szkoły stowarzyszeniu.
Realizując obowiązek wynikający z art. 59 ust. 1 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty w dniu dzisiejszym zawarte zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Jasielskim a Stowarzyszeniem „Kopernik” w celu zapewnienia możliwości kontynuowania nauki uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie w szkole publicznej tego samego typu. Porozumienie obejmuje również możliwość korzystania przez uczniów z internatu.

Stowarzyszenie "Kopernik", z siedzibą w Nowym Żmigrodzie, powstało w 2011 roku. Członkowie stowarzyszenia to reprezentanci środowiska nauczycielskiego oraz samorządowcy. Za główny cel działania członkowie założyciele uznali podejmowanie inicjatyw na rzecz szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Nowy Żmigrodzie i ościennych miejscowościach. Głównym zadaniem dla stowarzyszenia w ostatnim czasie było podejmowanie działań w związku z pojawiającymi się informacjami o zamiarze likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie. Działania te skupione były na przygotowaniu struktur stowarzyszenia w sytuacji potencjalnego przejęcia placówki do prowadzenia. Pozostałe aspekty działalności stowarzyszenia to także podejmowanie działalności na rzecz edukacji kulturalnej, stwarzanie warunków dla rozwoju lokalnej społeczności oraz integrowanie społeczeństwa wokół wiedzy i nauki jako narzędzia wszechstronnego rozwoju społecznego.

Starosta jasielski z prezesami stowarzyszenia ,,Kopernik"
Warto zaznaczyć, że Stowarzyszenie będzie mogło aplikować o środki unijne wspierające jego działalność, zarówno w zakresie samego liceum, jak i statutową.
Przekazanie szkoły stowarzyszeniu to kompromis - rozwiązanie, które umożliwia funkcjonowanie szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów z budżetu powiatu. 

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas